انتقال قدرت در نوارنقاله ها به چه صورت انجام میشود

در نوارنقاله ها بستگی به ساخت و سفارش مشتری ساخته میشوند و میتوانند به دو نوع زنجیری و تسمه ای ساخته شوند.

انتقال قدرت زنجیری :

انتقال قدرت تسمه ای :